SPOLEM

farnosti s jednou farou BOHDALICE, KUČEROV a ROSTĚNICE

Výzva k zapojení do synodálního procesu

Vážení farníci,

dovolujeme si Vás společně oslovit jako nově zvolené koordinátorky synodálního procesu v našem farním společenství, abyste se spolu s námi do tohoto procesu aktivně zapojili. Samozřejmě jste již o vyhlášení synody papežem Františkem slyšeli, ale možná se leckdo ptáte, jestli se tato výzva týká zrovna Vás, jakou v celém procesu máte hrát roli a jak bude celý proces vypadat.

Synoda je společná cesta a pozvání k ní platí úplně pro všechny! Rády bychom, aby se nás do společného hledání, naslouchání a vzájemného inspirování zapojilo co nejvíce, neboť smyslem synodálního procesu je zjistit, jaká je církev třetího tisíciletí a my všichni přece tvoříme Kristovu církev. Skrze každého z nás může a chce promlouvat Duch Svatý k vzájemnému obohacení.

Konkrétně bude v první fázi tento dialog probíhat formou několika málo setkání, kde budeme společně rozjímat a diskutovat nad stanovenými tématy. Tato setkání se odehrají jednak ve stávajících společenstvích, které se už pravidelně setkávají, jako jsou modlitby matek, klub seniorů, páteční klub, setkávání mládeže, ale rády bychom daly prostor pro vytvoření pracovně-modlitebních skupinek nových. Pokud jste tedy už součástí některého z uvedených společenství nebo k některému z nich věkem či vnitřním nastavením tíhnete, můžete se zapojit touto cestou, ale samozřejmě může jít o skupinu úplně novou nebo již fungující, o které nevíme nebo nás zatím nenapadla. Ať už zvolíte jakoukoliv formu, obraťte se prosím buď přímo na nás nebo na některého ze členů koordinačního týmu, který Vás nasměruje a bude mít příslušné informace a podporu. Další možností je zapsat se do předem připravených archů, které budou k dispozici v každém kostele naší farnosti, my už si s tím poradíme.:)

Nebojte se případně sami oslovit i někoho, kdo se sám zapojit ostýchá nebo i přizvat k dialogu a sdílení lidi stojící mimo církev. Čím větší pluralita názorů se setká, tím pravdivější a barvitější obraz vznikne.

Členy širšího koordinačního týmu jsou Lída Hladká, Terka Hladká, Martin Bačovský, Terka Hrežová, František Hladký, Jana Žufníčková a Edita Vlčková. Můžete se ale koneckonců obrátit na jakéhokoliv člena farní rady, jsme v kontaktu.:)

Pojďme se společně vydat na cestu! Nevíme, co nás na jejím konci čeká, ale je to výzva i příležitost ke změně a možná že i tady platí, že už sama cesta je cíl.:)

Za koordinační tým synodálního procesu

Martina & Marta

-farní rada-

Témata synody

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ – V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě

2. NASLOUCHAT – Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.

3. UJMOUT SE SLOVA – Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou. 

4. SLAVIT – Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. 

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ – Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli. 

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI – Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění. 

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI – Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo. 

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST – Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost. 

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT – V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. 

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY – Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.